Distributor Sözleşmesi

Madde 1 : TARAFLAR
Bir tarafta BALAT MAH. SIHHİYE CAD. OFİS 4200 2 8 NİLÜFER BURSA adresinde
faaliyet gösteren MİKSONE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ, (sözleşmede ŞİRKET olarak
anılacaktır,
Diğer tarafta ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… adresinde ikamet eden,
………………………………………… TC kimlik numaralı, ……………………………
gerçek/tüzel kişisi, (sözleşmede KATILIMCI/DİSTRİBÜTÖR olarak anılacaktır.) Sözleşme
imzalanırken kişi katılımcı olarak sisteme dahil olmaktadır. Distribütör sıfatı daha sonradan
kazanılmaktadır.
KATILIMCI, İbraz ettiği kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu, şirket’e verdiği her
türlü bilgi ve beyanların doğru olduğunu, bu beyanların hatalı veya yanlış olması nedeniyle
ŞİRKET ‘in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve
yatıracağı sermaye piyasası araçları ve nakdin suç geliri olmadığını, herhangi bir suçtan
dolaylı olarak elde edilmediğini beyan ve taahhüt eder.
Madde 2 : TANIMLAR
Bu sözleşmede geçen,
Sözleşme : Katılımcı ile şirket arasın da imzalanan ve kabul edilen iş bu
sözleşmeyi ifade eder.
şirket : MİKSONE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ,
Katılımcı : şirket tarafından temin ve tesis edilen mal ve hizmetlerin ve buna
ilişkin ürün paketlerini satın alan, aldığı ürünlerin yararlananı ve bizzat
faydalananı konumunda olan ve bu sözleşmeye taraf olan gerçek veya
tüzel kişiyi,
Sistem : şirket tarafından yönetilen, katılımcı ve Distribütörlerin iş bu
sözleşmenin konusunu teşkil eden mal ve hizmet satımına ilişkin olan iş
ve işlemleri yaptıkları, transferler gerçekleştirdikleri yazılım programı.
Distribütör : şirketin üretmiş olduğu mal ve hizmetleri, üyelere sunan, altlarında
gruplar oluşturarak, oluşturulan grupların yapacağı satışlardan İş Hacim
Primi elde etmek için başvuruda bulunan, başvuru anında katılımcı
olarak sistemde kayıtlı bulunan gerçek veya tüzel kişiyi.
Üye : Distribütör tarafından sisteme kaydedilen, şirket ile arasında herhangi
bir sözleşme bulunmayan, şirket sistemine kayıt yapıp, şirketin temin
ettiği mal ve hizmetleri henüz satın almayan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder. şirket bu kişilere karşı sorumlu değildir.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU
şirket tarafından temin ve tesis edilen mal ve hizmetlerin neticesi olarak, Katılımcının
Kırmızı California Solucanı satın almak amacıyla ödeyeceği nakdi ücreti şirket, bu
sözleşmenin başlangıcından itibaren takip eden 12 aylık süreçte yatırılan paranın tutarı kadar
ekte belirtilen tarifeye göre en geç 90 gün içerisinde solucan alımı yapılacak ve bu
solucanların bakımı ŞİRKET tarafından üstlenilecektir. Yapılan ödeme karşılığında ekli
tarifede belirli tarih ve tutarlarda katılımcıya defaten gelir olarak ödenecektir. Ayrıca şirket
ile Katılımcı arasında Katılımcı tarafından yatırılan tutar, ŞİRKET tarafından, BİLİŞİM,
HAYVANCILIK, OTOMOTİV, İNŞAAT, GIDA, TURİZM, MAĞAZACILIK, ENERJİ
veya uygun gördüğü herhangi bir alanda değerlendirme yetkisine sahiptir. Katılımcı,
Distribütör, üye şirketin bu değerlendirme yetkisini kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
MADDE 4 : TARAFLARIN EDİM, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
4.1 KATILIMCI;
4.1.1 Katılımcı, tüm şirket konusu ihtiva eden tüm şartlara riayet edeceğini, şirketin “şirket
tanıtım ve ilkeleri” kitapçığında yer alan, şirketin genel esaslı ilkelerine ve şartlarına
uyacağını ve yürürlükteki tüm yasal gereklilikler bakımından münhasıran ve tek başına
sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.2 Katılımcı, Vergi hukukuna ve Vergi usul hukukuna, bilişim ve tüm yasal mevzuata
uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
4.1.3 Katılımcı, bu sözleşme ve şirket ile oluşacak ticari bağından doğabilecek hak ve
yükümlülükleri hiçbir şekilde şirketin açık ve yazılı izni olmadan üçüncü kişilere devir veya
temlik edemez. Aksi durumda şirket temlik alana karşı sorumluluk altında olmayacaktır.
şirket tarafından Katılımcıya katılım anından itibaren Kullanıcı giriş kodu ve şifre
verilecektir. Katılımcı kendisine verilen kullanıcı girişi kodu ve şifrelerini 3. Kişilerle
paylaşamaz, bundan doğan sorumluluk katılımcıya aittir. 3. şahıslara verilen şifreler
nedeniyle yapılan işlemler katılımcı tarafından yapılmış sayılacaktır. Katılımcı, kullanıcı
bilgileri ve şifrelerini 3. şahıslara vermesi nedeniyle şirketin uğrayacağı zararları tazmin
etmekle yükümlüdür. Katılımcı, kullanıcı giriş kodu, hesap numarası ve şifrenin; çalınma,
zorla alınma gibi nedenlerle elinden alınması veya kayıp durumunda vaziyeti hemen, derhal
şİRKET’e bildirmekle yükümlüdür. şirket makul süre içinde bu hesabın başkaları tarafından
kullanımını engelleyici önlemleri almakla yükümlüdür. Bu arada başkaları tarafından
hesabından yapılan işlemlerden şİRKETİN sorumluluğu söz konusu değildir. Katılımcının
kaybolan giriş bilgilerini, kayıp olma anında itibaren 7 (yedi) gün içinde bildirmemesi veya
hiç bildirmemesi nedeniyle oluşacak zarar ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
4.1.4 Katılımcının ölümü halinde, yetkili Mahkemelerin kararı farklı bir durum
gerektirmedikçe kişinin 1. Zümresine kadar olan yasal mirasçılarına ödeme yapılır.

Katılımcının yasal Mirasçıları katılımcının vefatından veya katılımcı hakkında yetkili
mahkemece verilen gaiplik kararının kesinleşmesinden itibaren 1 (Bir) hafta içinde Katılımcı
ile ilgili ödemelerin kendilerine yapılmasını isteme konusunda şirketle ile özel mutabakat
yapmakla yükümlüdürler. Yasal mirasçılar ile şirket arasında yeni bir sözleşme
imzalanmadıkça ŞİRKETİN, yasal mirasçılara karşı sözleşmeyi devam ettirme sorumluluğu
bulunmamaktadır. şirket yasal mirasçılarla üyelik sözleşmesi imzalayıp imzalamayacağı
hususunda taktir yetkisine sahiptir. Yine katılımcı olan Tüzel kişilerin ticaret sicilden terkini
halinde ve İflası halince tasfiye hükümlerine göre üyelik sonlandırılıp ilgililerine ödeme
yapılacaktır.
4.2 DİSTRİBÜTÖR;
4.2.1. Distribütör sıfatı, katılımcı tarafından altında gruplar oluşturularak ilk mal ve hizmet
satışının yapılmaya başlanılması ile kazanılır,
4.2.2. Distribütör aynı zamanda katılımcı olup, katılımcı sıfatı nedeniyle elinde bulundurduğu
hakları saklıdır ve bu hak ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Distribütör sıfatı ve
katılımcılık sıfatı kişiye bir hakkın mükerrer olarak ileri sürülebilmesi olanağını vermez.
Böyle bir durumda şirket iki haktan birini seçecek ve fazla olanı ilgilisine ödeyecektir.
4.2.3 Distribütör, şirketin ortaya koymuş olduğu kullanım şartları ve politikalarını ihlal
etmeden hareket edeceklerini, şirketin kendisine vermiş olduğu “şirket Tanıtımı ve şirket
İlkeleri” Kitapçığında yer alan bütün ilke esasları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.4 Distribütör, vatandaşı olduğu ülkenin yasalarına ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki tüm Kanun ve esaslara yükümlüdür.
4.2.5 Distribütörün ölümü halinde, yetkili Mahkemelerin kararı farklı bir durum
gerektirmedikçe kişinin 1. Zümresine kadar olan yasal mirasçılarına ödeme yapılır.
Katılımcının yasal Mirasçıları katılımcının vefatından veya katılımcı hakkında yetkili
mahkemece verilen gaiplik kararının kesinleşmesinden itibaren 1 (Bir) hafta içinde Katılımcı
ile ilgili ödemelerin kendilerine yapılmasını isteme konusunda şirketle ile özel mutabakat
yapmakla yükümlüdürler. Yasal mirasçılar ile şirket arasında yeni bir sözleşme
imzalanmadıkça ŞİRKETİN, yasal mirasçılara karşı sözleşmeyi devam ettirme sorumluluğu
bulunmamaktadır. şirket yasal mirasçılarla üyelik sözleşmesi imzalayıp imzalamayacağı
hususunda taktir yetkisine sahiptir. Yine katılımcı olan Tüzel kişilerin ticaret sicilden terkini
halinde ve İflası halince tasfiye hükümlerine göre üyelik sonlandırılıp ilgililerine ödeme
yapılacaktır.
4.2.6 Distribütör, şirketin satışını yaptığı tüm mal ve hizmetleri satma yetkisine sahiptir, iş bu
sözleşmenin ekinde yer alan şirket İş Hacim Primi cetveli dahilinde oransal olarak çeşitli
primler almaya hak kazanabilirler.
4.2.7 Distribütörün tüzel kişi olması halinde gerekli şirket bilgileri ile başvuru yapma
zorunluluğu bulunmaktadır. Tüzel kişilerin ticaret sicilden terkini veya halinde tasfiye
hükümlerine göre üyelik sonlandırılıp ilgililerine ödeme yapılacaktır.
4.2.8 Distribütörler, altındaki grup üyelerini çok göstermek veya herhangi bir şekilde şirket
genel esas ve ilkelerine aykırı olarak şirket İş Hacim Primi geliri elde etmek amacıyla gerçek
olmayan, sahte veya ölü kişiler adına hesap açamazlar. Böyle bir durum tespit edildiği taktirde
şirket tarafından ilgili kişilerin üyelikleri derhal sistem üzerinden sonlandırılır. İlgili kişiler

sözleşmeden doğan tüm haklarını kaybederler. Bu andan itibaren üyelikleri sonlandırılan
gerçek veya tüzel kişiler, şirkete karşı hiçbir hak ve iddiada bulunmamayı kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
Distribütörler, sisteme kaydettikleri üyelerin yapmış ve yapacağı her türlü işlem ve sözlü veya
yazılı hareketlerden sorumludurlar. Distribütör, Ticari anlamda tamamen bağımsız olup,
şirketin gözetim ve denetimi altında olmayıp, üyelere karşı böyle bir görüntü içine girmeleri,
örneğin şirket adına çalışıyorum, bayiyim, ortağım vb. kendisini şirket Temsilcisi göstermek
gibi şirketin genel esas ve ilkelerine aykırı bir şekilde beyanlarda bulunmaları halinde
sözleşmeden kaynaklanan haklarını kaybederler. Ayrıca üyelere verdikleri taahhütlerden
şİRKET sorumlu olmayacaktır. Distribütör ile şirket arasındaki ilişki herhangi bir şekilde
hizmet ilişkisi olmayıp, İş bu sözleşme kapsamında Ticari bir ilişkidir Distribütör sadece
şirketin ürünlerini bağımsız olarak pazarlayan kişidir. şirket, Distribütöre distribütörün
istediği nitelikte, sayıda ürün temin etmekle yükümlüdür, Distribütör, şirket aracılığı ile tesis
ettiği ürünleri şirket üyelerine temin etmekle yükümlüdür.
4.2.9 Distribütör, şirket’in acentesi değildir, bu nedenle her türlü faaliyeti bağımsızdır, yaptığı
ticari faaliyetlerin karı ve zararı kendisine aittir.
4.2.10 Distribütörün kendi bünyesinde istihdam edeceği elemanlarla şirket’in hiçbir hukuki
bağı olmayacak ve bu elemanların gerek çalışma hukuku gerekse vergi hukuku ve borçlar
hukuku açısından tüm sorumlulukları Distribütöre ait olacaktır.
Ancak, işin aksamaması ve verimliliğin temini gayesi ile, bu elemanların ücretlerinin tespiti,
prim sistemlerinin uygulanması ve ayarlanması gibi konularda Distribütörün talebi halinde
şirket kendi tecrübelerini Distribütöre aktarmakla yükümlüdür.
4.2.11 şirket istediği zaman Distribütörün finansal denetimini kendisi veya atayacağı
bağımsız bir denetçiye yaptırabilir. Bu denetim sonucunda bu sözleşmedeki kayıt ve
koşulların kısmen dahi ihlal edildiğinin tespiti halinde bu tespit sözleşmenin ihlali için yeterli
addedilecektir.
Distribütörün bu madde gereğince düzenlenen yükümlülüklerine aykırılık halinde şirket’in
herhangi bir önel vermeksizin ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın tek
taraflı ve haklı nedenle fesih hakkının bulunduğu hususunda taraflar mutabakat halindedirler.
Distribütör, Vergi hukukuna ve Vergi usul hukukuna, bilişim ve tüm yasal mevzuata uygun
davranacağını kabul ve taahhüt eder.
4.2.12 Distribütörlerin, kendi bilgileri ile üyelerinin vatandaşlık numaraları ve ödeme
bilgilerini doğru bir şekilde sisteme girme zorunluluğu bulunmaktadır. Bir Distribütörün
birden fazla hesap açtığı tespit edilirse şirkete ulaşan ilk sözleşme geçerli sayılır ve diğer
hesaplara şirket tarafından el konulur.
4.2.13 Distribütörlüğünü sonlandırmak isteyen kişi, şirkete en kısa zamanda bu durumu
cayma bildirmek zorundadır. Distribütörün şirketle ilişkisinin son bulmasıyla, Distribütörün,
altında bulunan üyelerin başka bir Distribütöre aktarmaya veya bu üyeleri katılımcı yapma
konusunda ŞİRKET tam yetkilidir.

4.2.14. Distribütör, şirketten izin veya onay almadan hiçbir gerekçe ile şirketin markasını
reklam ve promosyon görsellerini direkt ismini kartvizit veya dijital medya şeklinde
kullanmayacaktır.
4.2.15 Distribütör, kendisini şirketin sigortalı çalışanı olarak tanıtmayacaktır. Aksi durumda
sözleşmeden kaynaklanan haklarını kaybeder.
4.2.16 REKABET YASAĞI
Distribütör, sözleşme konusu ürünlere rakip ürünlerin doğrudan veya dolaylı olarak üretimini
veya dağıtımını yapamaz. Distribütör sadece şirket tarafından kendisine temin edilen malların
dağıtımını yapacak ve tüm satış arttırma faaliyetlerini bu mallar üzerinde yoğunlaştıracaktır.
Distribütör, kendi alt grubu dışında doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlerin
satışı amacıyla müşteri aramak, şube açmak gibi aktif satış faaliyetlerinde bulunmayacaktır.
4.2.17 MARKA, PATENT, VS. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Her türlü ticari marka; ürün markası ve diğer fikri haklar şirket’e aittir ve Distribütör bunları
ancak şirket’in bildirdiği şekilde kullanabilir. Bunların kullanımı ile ilgili vergi, harç vs.
Distribütör tarafından karşılanır. Sözleşmenin sona ermesi veya sözleşmenin taraflardan biri
veya iki tarafın ortak mutabakatı neticesinde fesih edilmesi halinde distribütör bunları
kullanmaya da son verecektir.
4.3 ŞİRKET;
4.3.1. şirketin hedefi, mevcut piyasadaki bireysel tüketicileri, dayanışmalı tüketici topluluğu
haline getirerek, bu tüketicileri çoklu talep ve alım gücü imkanına kavuşturmak bu sayede
tüketicilerin, piyasanın diğer aktörleri karşısında avantajlı konuma geçmesini sağlamaktır.
şirket tarafından katılımcının şirkete yapacağı Kırmızı California Solucanı satın alma
noktasında yapacağı mal ve hizmet alımı neticesinde, bu sözleşmenin başlangıcından itibaren
takip eden 12 aylık süreçte Katılımcı tarafından satın alınan mal ve hizmetten dolayı elde
dilen gelirin tutarı kadar ekte belirtilen tarifeye göre en geç 90 gün içerisinde Kırmızı
Kalifornia solucanı alımı yapılacak ve bu solucanların bakımı Katılımcı/Distribütör ile ika
edilecek bakım Sözleşmesi uyarınca ŞİRKET tarafından üstlenilecektir.
4.3.2 İş bu sözleşmenin süresi olan 12 aylık sözleşme sürenin bitiminden sonra
Katılımcı/distribütör’ün seçimi uyarınca aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt
eder. Katılımcı/Distribütör aşağıdaki ödeme seçeneklerinden sadece birisini seçeceğini ve bu
seçimini yazılı ve ıslak imzalı bir şekilde şirkete bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
a. İş bu sözleşmenin bitimi ile ŞİRKET, Katılımcı/Distribütör tarafından ilk defa
satın alınan mal ve hizmet adedi kadar Kırmızı Kalifornia Solucanını
Katılımcı/Distribütör tarafına iade eder.
b. İşi bu sözleşmenin bitimini müteakip ŞİRKET, 30 İş günü içerisinde
Katılımcı/Distribütör tarafından ilk defa satın alınan mal ve hizmet adedi kadar

Kırmızı Kalifornia Solucanını ya kendisi şirket bünyesine satın alır ya da İç veya
Dış pazarda bu ürünleri satıp, elde edilen gelir Katılımcı/Distribütör’e ödenir.
c. Katılımcı/Distribütör iş bu ödeme şeklini seçmesi koşulu ile, şİRKET 3 aylık
periyodlar içerisinde Katılımcı/Distribütör’ün satın almış olduğu mal ve
hizmetten elde edilen ürünleri Katılımcı/Distribütör’e ödemekle yükümlüdür.
ŞİRKET, Katılımcı/Distribütör’ün iş bu ödeme şeklini seçmesi dahilinde şirket
İş Hacim Primlerini veya diğer hak edişleri ödemeyecektir.
4.3.3 şirket, Katılımcı ve distribütör ile 12 aylık dönem süresince İş bu sözleşmenin ayrılmaz
bir parçası olan Solucan Bakım sözleşmesi ika edecektir.
4.3.4 şirket, Katılımcı ve distribütöre sözleşme konusu işlemlerini programa uzaktan erişim
yoluyla internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapması için gerekli alt yapıyı sağlar.
4.3.5 şirket, Katılımcı ve distribütörün satın almış olduğu mal ve hizmetlere ilişkin tüm
güvenlik ve üretim işlemlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Buna
ilişkin gerekli teknik alt yapı ve kapasiteyi sağlamakla yükümlüdür. şirket, elinde olmayan
her türlü nedenden ötürü veya Katılımcı ve distribütör tarafından internet üzerinden yapılacak
işlemlerin yerine getirilmemiş, yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından vb. konulardan
kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.
4.3.6 Elektronik ortamda iletilen işlemlerde tutulan bilgisayar kayıtları katılımcı veya
distribütör mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve şirketin kayıtlarıyla mutabakat unsurları
birbirini teyit ettiği takdirde şirketin kayıtları delil olarak kullanılacaktır.
şirket, katılımcı veya distribütör ile ilişkilerin devamlılığı süresince her türlü kişisel bilgi ve
verilerin güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilememesi nedeniyle
Katılımcı veya distribütörün karşı karşıya kalacağı belgelenebilir her türlü zarar şirket
tarafından tazmin edilir. şirket gerekli ve objektif önlemleri aldığı bilirkişi tarafından
kanıtlanması durumunda tazminat yükümlülüğü ortadan kalkar. Resmi kurum ve kuruluşların
talepleri doğrultusunda yapılan paylaşımlar bu maddeyi kapsamaz.
4.3.7 şirket, İş Hacim Primlerini ve dağıtım faaliyetleri nedeniyle gelir elde eden katılımcı ve
distribütörlerin ücretlerini seçilen yöntem aracılığı ile ödemekle yükümlüdür.
4.3.8 şirket, kendi kanaatine göre Katılımcı ve distribütörlerin menfaatine olarak düşündüğü
ve şirketin temin ettiği mal ve hizmetler üzerinde yapacağı her türlü geliştirme ve değişikliği
devamlı olarak Katılımcı ve Distribütörlere bildirecektir.
4.3.9 şirket, mamullerin dizaynını, dış şeklini ve/veya teknik özelliklerini istediği zaman
değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak şirketin kanaatine göre bu tip değişiklikler önemli ise,
şirket internet sitesi, sosyal medya ve benzeri her türlü iletişim araçları ile Katılımcı ve
Distribütörlere bilgi verecektir.

MADDE 5 : DAĞITIM FAALİYETLERİ VE HAK EDİş şARTLARI
5.1 Katılımcının şirkete Kırmızı California Solucanı satın alma noktasında şirkete ödeyeceği
mal ve hizmet bedeline göre, alımı yapılan solucanlardan elde edilen gelirden ekli tarifeye
göre katılımcıya ödeme yapılacaktır.
5.2 Distribütör, şirket tarafından satılan herhangi bir mal ve hizmeti, yeni bir üyenin doğrudan
satış yoluyla satın alması halinde ve işbu sözleşmedeki diğer koşulları yerine getirdiğinde
şirketten İş Hacim Primi almaya hak kazanacaktır.
5.3 Distribütörün kendi adına yaptığı çalışmalar sonucunda ürün/hizmet almak üzere şirkete
başvuran yeni üyelerin yaptığı satın almalar neticesinde referans gösterdiği distribütöre ekli
cetvelde belirli İş Hacim Primleri mevzuat uyarınca yapılacak vergi, harç ve diğer kesintiler
indirildikten sonra şirket tarafından ödenir.
5.4 şirket İş Hacim Primi; Katılımcı veya distribütörün Ticari Faaliyet ve dağıtım faaliyetleri
sonucunda mal ve hizmet satın alma aktivitesi gerçekleştiren üyenin yaptığı ödemelerden,
distribütörün elde edeceği gelirdir. Ekli cetvelde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, üyenin
satın almış olduğu paket tutarının%15’ ine kadar olan tutar şirket İş Hacim Primi olarak
distribütöre ödenir. şirket; söz konusu katılımlardan doğan primler ile ilgili distribütörün
paketini göz önüne alarak çeşitli promosyonlar yapma hakkını saklı tutar.
5.5 Distribütörün mal ve hizmet satışı yaptığı yeni üyenin daha sonra katılımcı veya
distribütör sıfatını elde etmesi halinde, bu kişinin şirketten yeni alacağı ürünlerden ilk
distribütörün (onu üye yapan şirket Kazanç Primi elde etmeye devam edebilmesi ilk
distribütörü (onu üye yapanı) referans göstermeye devam etmesi gerekmektedir. Bu durumda
tek bir şirket İş Hacim Primi ödenecektir. (ilk distribütöre) Üyelikten distribütörlüğe geçen
bu kişinin sisteme üye dahil etmesi ve bu üyelere şirketin ürünlerini satması neticesinde elde
edeceği şirket İş Hacim Primlerini ödemede şirket sorumlu olmayıp, referans gösterdiği
distribütör ile kendi arasındaki ilişkiye göre kendi aralarında birbirlerine karşı sorumlulukları
söz konusu olacaktır. şirketin bu kişiler arasındaki uyuşmazlıkları çözme noktasında herhangi
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kişilerin kendi aralarındaki maddi ve manevi
uyuşmazlıklarının şirkete zarar verme seviyesine ulaşması durumunda şirketin bu kişileri
sistemden çıkarma yetkisi mevcuttur. Özetle bir distribütörün; kendisinin veya üyelerinin
şirketten mal ve hizmet satın alırken başka bir distribütörü referans göstermeleri, halinde
şirketten herhangi bir referans kazancı elde etmesi mümkün değildir.
MADDE 6: CAYMA HAKKI
Katılımcı veya distribütör, sisteme kayıt olduğu ve seçtiği mal ve hizmet paketinin ödemesini
yaptığı tarih itibariyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 14 gün içerisinde
sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcı veya distribütörün, sözleşmeden cayması
halinde Katılımcı veya distribütör tarafından ödenen mal ve hizmet bedeli ve kazanmış olması
halinde dağıtım faaliyetlerinden kendisine ödenmiş olan tutarlar, devlete ödenmiş tüm vergiler
ve Bakım sözleşmesi uyarınca %30 Bakım bedeli düşüldükten sonra katılımcı veya

distribütöre iade edilir. şirket ödenmemiş hak edişlere ilişkin tutarlar ile satın alınan mal ve
hizmet paket bedelini, cayma bildiriminin kendisine yapılmasını müteakip 30 gün içerisinde
katılımcı veya distribütöre öder. Ödemenin katılımcı veya distribütöre yapılabilmesi için
ödenen herhangi bir bedel varsa bu bedel katılımcı veya distribütöre yapılacak ödemeden
kesilecektir.
Katılımcı veya distribütör yatırım tarihinden itibaren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
uyarınca 14 günlük yasal süre geçtikten sonra 12 (on iki) ay içinde herhangi bir nedenle
cayma hakkını kullanmak isterse yatırım yaptığı bedelin %30’u şirkete cezai şart olarak irat
şeklinde kaydedilip, ayrıca bu süre içinde herhangi bir paket bedeli ve kazanmış olması
halinde dağıtım faaliyetlerinden kendisine ödenmiş olan tutarlar ve devlete ödenmiş tüm
vergiler düşüldükten sonra kalan bedel Katılımcı veya distribütöre iade edilir.
Katılımcı veya distribütör herhangi bir nedenden dolayı cayma hakkını kullanmak isterse;
destek@miksone.com.tr adresine mutlaka kargo veya posta yolu ile Islak İmzalı bir şekilde
Cayma Bildirim Dilekçesini, cayma nedenini, kullanıcı adı ve vatandaşlık numarasını
iletmelidir. İş bu Cayma Bildirim dilekçesini şirket tebellüğ ettiği andan itibaren, şirket
tarafından işlemler derhal başlatılacaktır. Aksi halde iade işlemleri başlamayacaktır. Katılımcı
veya distribütörün talebi sonrasında kendisine yapılan yazılı/sözlü bilgilendirmede mutlaka
kimlik doğrulama bilgilerini iletmesi gerekmektedir.
MADDE 7 : GİZLİLİK
Katılımcı veya distribütör ile başka türlü mutabık kalmadıkça, Sözleşme’nin ifası için gerekli
haller veya şirket’in kanunen bunları ifşa etmesi gereken durumlar hariç olmak üzere,
özellikle ve öncelikle şİRKET SIRLARI KAYDI ile, şİRKET in Katılımcı veya distribütör
ile yaptığı bütün görüşmeler, Katılımcı veya distribütöre sunduğu görüşler ve Katılımcı veya
distribütörün, şirket’e sunmuş olduğu dokümanlar gizli tutulacaktır.
Hiçbir üçüncü kişi, ŞİRKET’in sunmuş olduğu raporlara veya görüşlere ve dokümanlara
herhangi bir şekilde dayanma hakkına sahip olmayacaktır.
ŞİRKET, kendilerine aktarılan tüm kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Kanunda (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına
uygun olarak işleyeceklerdir. Taraflar, işbu Sözleşme dolayısıyla birbirlerine aktardıkları
kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK md. 10 uyarınca çalışanlarını bilgilendirmek, md. 11
uyarınca kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmalarını temin etmek ve KVKK md. 5/f.1
uyarınca gerekli olan durumlarda açık rızalarını almakla yükümlüdürler.
ŞİRKET kendilerine aktarılan ait kişisel verileri, KVKK md. 7 uyarınca yasal olarak
öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecektir.
Belirtilen süreler geçince kişisel verileri re’sen veya ilgili çalışanın talebi üzerine silecek, yok
edecek veya anonimleştirerek kullanacaklardır.
şİRKET, kendilerine aktarılan kişisel verileri, sadece işleme amacı doğrultusunda
kullanmakla yükümlü olup, işbu Sözleşmeye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar
haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya
kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Söz konusu kişisel verilerin, bu
verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hali istisnadır.

ŞİRKET kendilerine aktarılan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirleri alacaklardır. ŞİRKET, kendilerine aktarılan kişisel verilerin güvenliğini
KVKK md.12 anlamında sağlayamaması durumunda doğacak zarardan Katılımcı veya
distribütör ’ye karşı sorumlu olacaktır.
Taraflar işbu Sözleşme gereği birbirlerine aktardıkları kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul
edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır.
Taraflar birbirlerine aktardıkları kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından
elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede birbirlerine, ilgili çalışanlarına ve Kişisel
Verileri Koruma Kuruluna bildireceklerdir.
MADDE 8 : GENEL HÜKÜMLER
8.1 Sözleşme imza tarihinden sonra tarafların yetkili temsilcilerinin imzalarını taşıyan yazılı
mutabakat olmadan hiçbir şekilde değiştirilemez.
8.2 Taraflardan hiçbiri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak deprem ve su baskını gibi tabii
afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dâhili karışıklık harp, grev, yangın ve diğer
felaketler sonucu (Mücbir Sebepler) , sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememesi
durumunda sorumlu kabul edilmeyecek veya ifada bir gecikme veya hizmetin aksamasından
sorumlu tutulmayacaktır.
8.3 Taraflar bu sözleşmede belirtilen hususlar dışında açıkça, dolaylı veya başka şekillerde
bir sorumluluk altına girmezler, yazılı, sözlü veya görsel hiçbir şekilde garanti vermezler.
8.4 şirket, iş bu sözleşme kapsamında sunması gereken mal ve hizmetlerin bir kısmını veya
tamamını yerine getirmesini engelleyebilecek ve/veya önemli derecede etkileyebilecek her
türlü gelişmeyi Katılımcı veya distribütöre derhal yazılı olarak, internet sitesinden, her türlü
sosyal medya organından ya da e-posta yoluyla bildirmeyi taahhüt eder.
MADDE 9 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
9.1 İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 12 (on iki) ay süre ile geçerlidir. Taraflar
karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek
kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme
tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartları uygun olarak
yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır.
9.2 Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından işbu sözleşme konusunda sınırlama/yasaklama
getirilmesi halinde Katılımcı veya distribütörün belirtilen süreye uymaksızın şirket ile
mutabık kalarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.
9.3 Taraflardan biri, bu sözleşmeye aykırı hareket eder ve bu durum, diğer tarafın yazılı
ikazına rağmen 7 (yedi) iş günü süresince devam ederse, ikazı yapan taraf bu durum

düzeltilene kadar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurabilir ve/veya
sözleşmeyi herhangi bir ihbar ya da ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir. Bu
durumda sözleşme kapsamı içinde olmak üzere kanuni hakları saklıdır.
9.4 şirket ayrıca aşağıdaki durumlarda da sözleşmeyi ihbar ile derhal ve herhangi bir tazminat
yükümlülüğü doğurmaksızın fesih etmeye yetkilidir.
9.4.1 Distribütörün iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, işlerini yürütemeyecek
derecede ağır hastalanması veya borçlarını ödemekte acze düşmesi veya mallarının
haczedilmesi,
9.4.2 Distribütörün iş yerinde 7 günü geçen lokavt veya grev olması.
9.4.3 Distribütörün ülkede geçerli rekabet kanunlarına aykırı faaliyetlerde bulunması,
MADDE 10 : SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK
10.1 şirket, bu sözleşmedeki tüm hükümleri kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği
şekilde, Katılımcı veya distribütörün kazanılmış haklarına zarar vermeyecek şekilde
değiştirme hakkına sahiptir. şirket, bu değişiklikleri Katılımcı veya distribütöre iadeli
taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri
şekillerde bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.
10.2 Katılımcı veya distribütör, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik
ortamda gönderildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazı
bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise, şirket ile
Katılımcı veya distribütör arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde sözleşme, itirazı izleyen
7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır.
10.3 Katılımcı veya distribütör, mevzuat hükümlerini bildiğini, yürürlükte bulunan kanun ve
mevzuatı bilmemenin mazeret sayılmadığını söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü
değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye
uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.
MADDE 11 : SÖZLEŞME MASRAFLARI
İşbu Sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi ile tüm masraflar şirket tarafından
karşılanacaktır.
MADDE 12 : SÖZLEŞMENİN İFA YERİ
İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve hükümlerin ifa yeri iş bu sözleşmede belirtilen, şirketin
merkezidir.
Madde 13 : DELİL HÜKMÜ
Taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda ve uygulamalarda Katılımcı veya distribütör
mutabakatını içeren, şirketin defter kayıtları, dekont ve belgeleri ile ses ve/veya görüntü
kayıtları, kesin delil hükmü oluşturacaktır.

MADDE 14 : YASAL TEBLİGAT ADRESLERİ
Taraflar, işbu sözleşmenin 1.maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresleri olarak
kabul ettiklerini, bunlarda vaki olabilecek değişiklikleri diğer tarafa noter vasıtasıyla
bildirmedikleri sürece bu adreslerinde yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağı
kabul ve beyan ederler. şirketin Katılımcı veya distribütör ile yapacağı tüm yazışmalar bu
adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de Tebligat
Kanunu’na göre tebliğ edilmiş addolunur.
MADDE 15 : YETKİLİ MAHKEMELER
15.1 İş bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları
geçerlidir. Taraflar sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde,
Bursa Mahkemeleri’nin ve İcra dairelerinin, yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
15.2 İşbu sözleşme 15 (on beş) madde olarak orijinal nüsha şirkette kalmak üzere 11 (Onbir)
Sayfa 2 (iki) nüsha halinde tanzim edilmiştir.
15.3 İşbu Sözleşme tarafların imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve sözleşme süresi
12 (Oniki Ay) aydır.
Sözleşme, Madde 1’de unvan ve adresleri belirtilen şirket ile
………………………………… arasında karşılıklı mutabakat sonucunda
.…/.…/2018 tarihinde imzalanmıştır.
MİKSONE BİLİŞİM KATILIMCI
ANONİM ŞİRKETİ
EKLER :
Ek- 1: SOLUCAN ALIM TARİFESİ
Ek- 2: REFERANS KAZANCI HAK EDİş CETVELİ
Ek- 3: SOLUCAN BAKIM SÖZLEŞMESİ